Информације о обради података о личности

ИНФОРМАЦИЈАО ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У НАГРАДНОМ КОНКУРСУ„100 УСПЕШНИХ ПОСЛОВНИХ ЖЕНА ИЗ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА И ОСТАЛИХ НЕГРАДСКИХ НАСЕЉА”

Поштовани,

            Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, као руковалац подацима о личности у наградном конкурсу под називом „100 успешних пословних жена из руралних подручја и осталих неградских насеља” (у даљем тексту: руковалац подацима о личности), у складу са чланом 23. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18, у даљем тексту: Закон), дужно је да Вас информише о следећем:

            1) ради успешне реализације наградног конкурса „100 успешних жена из руралних подручја и осталих неградских насеља”, који траје од 8. марта 2023. године до 8. априла 2023. године, прикупљамо Ваше личне податке (име, презиме, адреса (улица и број), насељено место, e-mail адреса, број телефона, фотографија/снимак добитника награде са свечаности проглашења);

            2) руковалац Вашим подацима о личности је Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд,  Таковска број 2, матични број: 07461429, ПИБ: 100002803;

            3) руковалац подацима о личности обрађује податке из тачке 1) овог става, ради реализације наградног конкурса „100 успешних пословних жена из руралних подручја и осталих неградских насеља”, чији је основни циљ промоција друштвено-одговорних учесника на тржишту, из руралних подручја и осталих неградских насеља, што представља легитимни интерес руковаоца;

            4) у циљу законите обраде наведених података, потребно је давање писаног пристанка руковаоцу подацима, за обраду Ваших података о личности, у складу са чланом 15. Закона;

            5) подаци о личности учесника и фотографија/снимак добитника награде могу бити објављени у електронским и писаним медијима, на корпоративном сајту руковаоца подацима о личности, на званичним странама руковаоца подацима о личности на друштвеним мрежама и Вибер групи;

            6) Ваши лични подаци чувају се у бази података руковаоца подацима о личности од дана достављања сагласности за обраду до уручења награда, односно објаве истих у вези са тачком пет овог става, по истеку ког рока се бришу из базе података;

            7) руковалац подацима о личности предузимаће све потребне техничке, организационе и кадровске мере за заштиту наведених података, ради спречавања случајног или незаконитог уништења или случајног губитка, измена, неовлашћеног откривања, коришћења или приступа подацима, као и од свих незаконитих облика обраде;

            8) на основу Закона, као лице на које се подаци односе, имате право да од руковаоца подацима о личности захтевате: приступ подацима о личности, исправку или брисање података о личности, да затражите ограничење обраде података о личности, уложите приговор на начин обраде података о личности, а имате право и на преносивост података, право на опозив пристанка у било које време и право подношења притужбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Контакт подаци овлашћеног лица за заштиту података о личности у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Београд: е-mail: lzzpl@posta.rs.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ”, БЕОГРАД