Prijava

ПРИЈАВА ЗА НАГРАДНИ КОНКУРС

Пријава на наградни конкурс 23
С А Г Л А С Н О С Т
Давалац сагласности:
Давалац сагласности:
Име
Презиме
Место
Датум


Напомена:

Након избора, изабрани учесници Наградног конкурса треба да доставе документацију, на имејл konkurspreduzetnice@posta.rs, и то:

– извод о основним регистрованим подацима одговарајућег регистра, укључујући и податак да је подносилац пријаве у статусу активно, штампан са интернет странице тог регистра;

– оверену личну изјаву да није изречена мера забране обављања регистроване делатности / одузимање дозволе, лиценце, одобрења, сагласности или донето решење о стечају или ликвидацији;

– потврду надлежне филијале пореске управе да су измирене обавезе по основу пореза и доприноса;

– очитану важећу личну карту;

– Лого / знак пољопривредног газдинства / удружења, уколико постоји (у пдф векторском формату);

– Фотографијe производа или простора/погона где све настаје у резолуцији (300 dpi, jpg) за потребе израде маркетиншког материјала Поште Србије (достављањем фотографије дајете сагласност за објаву и коришћење исте за потребе израде маркетиншког материјала Поште Србије);

– Личну фотографију на белој позадини у резолуцији (300 dpi, jpg) за потребе израде маркетиншког материјала Поште Србије (достављањем фотографије дајете сагласност за објаву и коришћење исте за потребе израде маркетиншког материјала Поште Србије).