Услови конкурса 2023.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАГРАДНОМ КОНКУРСУ ПОД НАЗИВОМ
„100 УСПЕШНИХ ПОСЛОВНИХ ЖЕНА ИЗ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА И ОСТАЛИХ НЕГРАДСКИХ НАСЕЉА“,
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ”, БЕОГРАД

Наградни конкурс под називом „100 успешних пословних жена из руралних подручја и осталих неградских насеља” (у даљем тексту: Наградни конкурс), који организује Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд (у даљем тексту: Пошта Србије) намењен је женама које руководе или су оснивачи, у руралним подручјима и осталим неградским насељима (у даљем тексту: рурална подручја), привредних друштава разврстаних у мала правна лица, земљорадничких задруга, установа или других правних лица са седиштем у руралном подручју, укључујући и удружења у тим подручјима, као и женама носиоцима породичног пољопривредног газдинства, у својству предузетника или физичког лица – пољопривредника, у руралним подручјима.

Спискови руралних подручја саставни су део Правилника о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 132/21), а спискови осталих неградских насеља дати су у Азбучном списку насеља у Републици Србији Републичког завода за статистику из 2011. године (према правном критеријуму О-остала насеља).

Конкурс траје од 8. марта 2023. године до 8. априла 2023. године.

1. Право пријаве и услови Наградног конкурса

Право да се пријаве на наградни конкурс имају жене из руралних подручја:

1) законски заступник/оснивач/оснивач са већинским уделом: привредног друштва разврстаног у мало правно лице,  земљорадничке задруге, установе или другог правног лица које обавља пољопривредну производњу, односно обавља прераду пољопривредних производа, односно обавља друге непољопривредне активности (рурални туризам, стари занати и сл.), у руралном подручју,

2) председник удружења, са седиштем у руралном подручју,

3) носилац породичног пољопривредног газдинства, у својству предузетника или физичког лица – пољопривредника, у руралном подручју, на којем обавља пољопривредну производњу, прераду, односно друге непољопривредне активности из алинеје прве овог става. 

Пријавна форма: пријава се попуњава у електронској форми, на интернет страници Поште Србије preduzetnice.posta.rs.

Услови Наградног конкурса: 

1) упис привредног друштва, земљорадничке задруге, установе или другог правног лица у одговарајућем регистру код Агенције за привредне регистре или у одговарајућем регистру код другог надлежног органа, најмање годину дана пре дана пријаве на Наградни конкурс,

2) активан статус пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава,

3) измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

Испуњеност услова Наградног конкурса разматра Комисија формирана посебном одлуком законског заступника Поште Србије.

2. Критеријуми за оцењивање:

– награде у области пословања / стваралаштва;

– друштвено-одговорне активности учесника Наградног конкурса;

– успешност описане / презентоване пословне активности / бизнис идеје;

– додатни критеријум: број и врста услуга пружених од стране Поште Србије.

3. За 100 пословних жена чије пријаве буду најбoље оцењене, Пошта Србије ће обезбедити бесплатан огласни простор у свим поштама на територији Републике Србије, у виду бесплатне рекламе у брошури која ће бити доступна без накнаде свим корисницима поштанских услуга у нашим пословницама, на мониторима, на корпоративном сајту и званичним профилима Поште Србије, на Инстаграму, Фејсбуку и ЛинкедИн-у, као и у онлајн брошури.

4. Након избора, изабране учеснице Наградног конкурса треба да доставе следеће на имејл: konkurspreduzetnice@posta.rs:

– извод о основним регистрованим подацима одговарајућег регистра, укључујући и податак да је учесник Наградног конкурса у статусу активно, штампан са интернет странице тог регистра;

– оверена лична изјава учесника Наградног конкурса да није изречена мера забране обављања регистроване делатности / одузимање дозволе, лиценце, одобрења, сагласности или донето решење о стечају или ликвидацији;

– потврда надлежне филијале пореске управе да су измирене обавезе по основу пореза и доприноса;

– очитана важећа лична карта;

– лого / знак пољопривредног газдинства / удружења, уколико постоји (у пдф векторском формату);

– фотографијe производа или простора/погона где све настаје у резолуцији (300 dpi, jpg) за потребе израде маркетиншког материјала Поште Србије (достављањем фотографије дајете сагласност за објаву и коришћење исте за потребе израде маркетиншког материјала Поште Србије);

– личну фотографију на белој позадини у резолуцији (300 dpi, jpg) за потребе израде маркетиншког материјала Поште Србије (достављањем фотографије дајете сагласност за објаву и коришћење исте за потребе израде маркетиншког материјала Поште Србије).

5. На свечаности, која ће бити организована током 2023. године, биће проглашене успешне пословне жене по овом наградном конкурсу, по избору Поште Србије.

6. Пошта Србије може да објави имена и презимена награђених, као и фотографије / снимке изабраних учесница Наградног конкурса, са свечаности проглашења, у писаним и електронским медијима, на корпоративном сајту Поште Србије, на званичним странама  друштвених мрежа и Вибер групи.

7. За више информација можете се обратити путем имејл адресе: konkurspreduzetnice@posta.rs.