Услови конкурса 2024.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАГРАДНОМ КОНКУРСУ ПОД НАЗИВОМ „100 УСПЕШНИХ ПОСЛОВНИХ ЖЕНA“, У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

Наградни конкурс под називом „100 успешних пословних жена“ (у даљем тексту: Наградни конкурс), који организује Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд (у даљем тексту: Пошта Србије) намењен је женама које руководе (у својству предузетника или законског заступника) или су оснивачи привредних друштава разврстаних у мала правна лица, укључујући иземљорадничких задруга, занатских и сличних радњи, установа или других правних лица, удружења, као и женама носиоцима породичног пољопривредног газдинства, у својству предузетника или физичког лица – пољопривредника.

Конкурс траје од 8. марта 2024. године до 8. априла 2024. године.

1. Право пријаве и услови Наградног конкурса

Право да се пријаве на наградни конкурс имају жене:

1) предузетник / законски заступник / оснивач / оснивач са већинским уделом привредног друштва разврстаног у мало правно лице, укључујући и земљорадничке задруге, установе или друго правно лице које обавља пољопривредну и другу производњу, односно обавља прераду производа, односно обавља друге активности (туризам, занати и сл.),

2) председник удружења,

3) носилац породичног пољопривредног газдинства, у својству предузетника или физичког лица – пољопривредника, на којем обавља пољопривредну производњу, прераду, односно друге непољопривредне активности из алинеје прве овог става.

Пријавна форма: пријава се попуњава у електронској форми, на интернет страници Поште Србије preduzetnice.posta.rs .

Услови Наградног конкурса:

1) упис привредног друштва, предузетника, земљорадничке задруге, установе или другог правног лица у одговарајућем регистру код Агенције за привредне регистре или у одговарајућем регистру код другог надлежног органа, најмање годину дана пре дана пријаве на Наградни конкурс,

2) активан статус пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава,

3) измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

Испуњеност услова Наградног конкурса разматра Комисија формирана посебном одлуком законског заступника Поште Србије.

2. Критеријуми за оцењивање:

– награде у области пословања / стваралаштва;

– друштвено-одговорне активности учесника Наградног конкурса;

– успешност описане / презентоване пословне активности / бизнис идеје;

– додатни критеријум: број и врста услуга пружених од стране Поште Србије.

3. За 100 пословних жена чије пријаве буду најбoље оцењене, Пошта Србије ће обезбедити бесплатан огласни простор у поштама на територији Републике Србије, у виду бесплатне рекламе у брошури која ће без накнаде бити доступна свим корисницима поштанских услуга у нашим пословницама и на мониторима у поштама. Такође, биће обезбеђена и бесплатна едукација за награђене учеснице кроз учествовање на радионицама на различите теме од значаја за унапређење њиховог пословања, и то: Маркетинг у функцији развоја пословања, СПИН техника продаје, Како избећи конфликт – асертивна комуникација, Дигитализација у пословању и значај дигитализације за успешно пословање, Извори финансирања за развој предузетништва у 2024. години, Истраживање тржишта и израда бизнис плана, Како и где конкурисати за финансијска средства уз учешће бесповратних средстава Државе, Пројектни менаџмент – његова улога и значај, Значај умрежавања и наступање на иностраном тржишту, Укључивање у ланце добављача.

4. Након одлуке, изабране учеснице Наградног конкурса треба да доставе следеће на имејл: konkurspreduzetnice@posta.rs:

– извод о основним регистрованим подацима одговарајућег регистра, укључујући и податак да је учесник Наградног конкурса у статусу активно, штампан са интернет странице тог регистра;

– оверена лична изјава учесника Наградног конкурса да није изречена мера забране обављања регистроване делатности / одузимање дозволе, лиценце, одобрења, сагласности или донето решење о стечају или ликвидацији, као и о разврставању у мала правна лица у смислу одредаба Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 – др. закон);

– потврда надлежне филијале пореске управе да су измирене обавезе по основу пореза и доприноса;

– очитана важећа лична карта.

5. На свечаности, која ће бити организована током 2024. године, биће проглашене успешне пословне жене по овом наградном конкурсу, по избору Поште Србије.

6. Пошта Србије може да објави имена и презимена награђених, као и фотографије / снимке изабраних учесница Наградног конкурса са свечаности проглашења, у писаним и електронским медијима, на корпоративном сајту Поште Србије, на званичним странама друштвених мрежа.

7. За више информација можете се обратити путем имејл адресе: konkurspreduzetnice@posta.rs.